Nieuws

Grondslagen individuele waardeoverdracht 2013

Bijgevoegd tref je de grondslagen en factoren van individuele waardeoverdrachten aan. Zoals je ziet bedraagt de rekenrente 2,432%. Dit is lager dan de rekenrente van 3% in de meeste pensioencontracten (verzekerde middelloonregeling) bij verzekeraars. Bij een inkomende individuele waardeoverdrac...

Lees verder

Eindejaarstip dga pensioen eigen beheer

Bedraagt de tijdsevenredig opgebouwde pensioenaanspraak per 31 december 2012 meer dan 55.991 euro? Dan is het misschien aantrekkelijk om de toekomstige pensioenopbouw stop te zetten. Vanaf 55.991 euro gaat u in de toekomst 52 procent belasting betalen. Het is fiscaal voordeliger uw inkomen te zijner...

Lees verder

Reactie op resultaten pilotonderzoek terugstortingen pensioengeld

Op verzoek van de Tweede Kamer is een pilotonderzoek verricht naar terugstortingen van pensioengeld. Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft de resultaten van de pilot vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer. Uit de pilot blijkt dat het feitelijk niet mogelijk is om een correct en betrouwbaar totaalov...

Lees verder

Veel pensioenregelingen op de schop

Tachtig procent van de pensioenregelingen moet aangepast worden vanwege de nieuwe fiscale grens aan de pensioenopbouw. Dat blijkt uit een onderzoek van pensioenadviseur Towers Watson naar de impact van de pensioenplannen uit het regeerakkoord. De adviseur putte uit de eigen database van 155 pensioe...

Lees verder

Verstrekkende pensioenmaatregelen in regeerakkoord

Het regeerakkoord bevat verstrekkende pensioenmaatregelen. De volgende maatregelen zijn nieuw: De maximum pensioenopbouw wordt (nog verder) beperkt. De opbouw in een middelloonregeling gaat al van 2,25 naar 2,15 %. Dat wordt nu verlaagd naar 1,75%. Ook de aftrek in de 3e pijler wordt hierop aange...

Lees verder

De rechtbank oordeelt dat vordering tot verdeling van pensioenrechten is verjaard op grond van artikel 3:306 BW.

Uitspraak rechtbank Leeuwarden 24 oktober 2012 Partijen zijn op 17 januari 1964 in algehele gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd. Dit huwelijk is op 28 mei 1984 ontbonden door inschrijving van het echtscheidingsvonnis in de daartoe bestemde registers van de burgerlijke stand. In de notariele ...

Lees verder

Let op bij verevening en indexatie ouderdomspensioen

In deze zaak doet het Gerechtshof in 's-Hertogenbosch een uitspraak over het wel of niet toekennen van indexatie over verevende pensioenrechten. Moet de ex-partner nu wel of niet de indexatie met terugwerkende kracht betalen. Belangrijk om in het echtscheidingsconvenant hier een bepaling over op te ...

Lees verder

De jaarlijkse kosten van pensioenfondsen worden geschat op circa 20% van de bijdragen

Jaarlijks besteden de pensioenfondsen in totaal circa € 1,1 miljard aan pensioenuitvoering. Dit komt neer op circa € 200 per actieve deelnemer, of op circa € 134 per deelnemer volgens de definitie van de Pensioenfederatie. Exclusief de twee grootste pensioenfondsen stijgen deze b...

Lees verder

Wijziging DGA-definitie in PW heeft consequenties voor pensioen in eigen beheer

Directeuren-grootaandeelhouders mogen onder voorwaarden hun pensioen in eigen beheer houden. Door invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht per 1 oktober 2012 zijn deze voorwaarden gewijzigd.  Alleen een DGA met aandelen met stemrecht kwalificeert nog voor deze mogelijkhe...

Lees verder

Kabinet kiest voor evenwichtige aanpak pensioenproblemen

Pensioenfondsen krijgen extra mogelijkheden om forse verlaging van pensioenen te voorkomen en de toekomstbestendigheid van pensioenregelingen te verbeteren. Het kabinet presenteert vandaag een pakket maatregelen waarmee pensioenfondsen hun financiële positie versneld en verantwoord op orde kunn...

Lees verder

Dividend riskant bij eigen beheer van pensioen of stamrecht

Per 1 oktober 2012 gaat de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex BV) in. Deze wet geeft voor BV's nieuwe regels  voor het uitkeren van dividend en terugbetaling van aandelenkapitaal. Het terugbetalen van kapitaal of het uitkeren van dividend kan fiscale gevolgen hebben voor ...

Lees verder

Weekers komt pensioen-bv tegemoet

Directeuren-grootaandeelhouders die hun pensioen hebben ondergebracht in eigen beheer kunnen binnenkort een eenmalige korting op hun pensioen doorvoeren zonder fiscaal af te rekenen. Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën wil dit opnemen in het Belastingplan 2013. Dat antwoordt de staatss...

Lees verder

Toepassing Wet verevening pensioenrechten in het geval huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt voor datum inwerkingtreding van die wet

Uitspraak Gerechtshof Leeuwarden d.d. 21-08-2012. Partijen hebben bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden in artikel 8 het volgende opgenomen: "Er vindt geen verrekening plaats van de waarde van aanspraken op al of niet ingegaan pensioen." Vervolgens is er een vereveningsverzoek opgestuurd ...

Lees verder

ABP bang voor draconische verlaging pensioenen

Pensioenfonds ABP moet zijn pensioenen de komende 2 jaar met 14,5 procent verlagen, als de rekenrente niet wordt aangepast. Dat staat in een interne notitie van het fonds. "De vraag is of de minister door de bocht gaat voor dit geweld van het ABP", zegt pensioendeskundige Emilie Schols op BNR. "Maa...

Lees verder

Uitkomsten enquete DNB naar pensioenpremies en toeslagverlening in 2012

De meeste pensioenaanspraken en -uitkeringen worden ook in 2012 niet verhoogd. Hierdoor blijft de hoogte van de aanspraken en uitkeringen achter bij de loon- en prijsontwikkeling en ontstaat er een verlies aan koopkracht. Daarnaast stijgen de totale pensioenpremies in 2012 van 16,9% naar 17,4% van h...

Lees verder

Ex-werknemer de klos bij verhuizing pensioengeld bij wisseling pensioenuitvoerder

Wisseling van pensioenuitvoerder kan grote gevolgen hebben voor de pensioenaanspraken van zogenaamde “slapers”, aldus de Telegraaf. Indexatie van de pensioenaanspraken blijft vaak achterwege. Jaap Harmsen meldt in het artikel o.a. dat ook actieve deelnemers hierdoor geraakt kunnen worden...

Lees verder

Pensioenpremies stijgen terwijl uitkeringen dalen

De Nederlander voelt dit jaar in zijn portemonnee dat pensioenfondsen worstelen met hun dekkingsgraad. De meeste pensioenuitkeringen worden ook in 2012 bevroren, terwijl de pensioenpremies dit jaar stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank onder 25 pensioensfondsen.De totale pensi...

Lees verder

Verschil marktrente onder 4% aftrekbaar

Rechtbank Breda, 11-5-2012, LJN: BW9364, heeft beslist dat bij pensioenoverdracht in 2006 van eigen beheer naar pensioenstichting het verschil tussen marktrente (3,74%) en rekenrente 4% bij de overdragende BV aftrekbaar is. Motivering Op basis van de wetshistorie van art. 9a IB 1964 (oud) stelt de...

Lees verder

Beschikbare premie in Nederland - snel aan de bak!

Op 17 juni 2012 verraste de Belastingdienst Nederland met een handige verduidelijking over hoe het op handen zijnde Wetsvoorstel Wet Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Kamerstukken 33 290) door zal gaan werken in het besluit van 21 december 2009, nr CPP2009/1487M (ofwel het Staffelbesluit). A...

Lees verder

Kamp beantwoordt vragen over waardeoverdracht

Minister Kamp van SZW heeft zo’n 30 vragen van Kamerleden beantwoord over het conceptbesluit tot tijdelijke beperking van de plicht tot waardeoverdracht bij bijbetalingslasten. Bron: Ministerie van SZW...

Lees verder

Opbouwpercentages en staffels bij pensioenleeftijd 67 jaar

Momenteel is het wetsvoorstel Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd aanhangig bij het parlement (kamerstukken 33 290). Dit wetsvoorstel brengt tot uitdrukking de uitkomst van de AOW- en pensioenmaatregelen uit het gesloten Begrotingsakkoord. Na aanvaarding van het wetsvoorstel zal de fiscale p...

Lees verder

Waardeoverdracht

De laatste tijd is er veel te doen over waardeoverdracht van uw pensioen opgebouwd bij oud-werkgevers. U heeft het ongetwijfeld in de pers gelezen of zelf meegemaakt: door de lage dekkingsgraad van de verschillende pensioenuitvoerders zijn waardeoverdrachten tijdelijk stop gezet. Wat houdt dat voor...

Lees verder

Wetsvoorstel AOW-verhoging naar de Tweede Kamer

Demissionair minister Kamp van Sociale Zaken heeft het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden waarin de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 jaar in 2019 en naar 67 jaar in 2023 wordt geregeld.  In dit wetsvoorstel zijn tevens de fiscale aanpassingen aan het Witteveenkader op...

Lees verder

Val rente zet pensioen verder onder druk

Het perspectief voor Nederlandse pensioenfondsen dreigt verder te verslechteren door de opmerkelijk scherpe daling van de ultralange rente. De dertigjarige risicovrije ruilrente — de basis voor de berekening van de dekkingsgraden van de fondsen — zakte woensdag met een zelden vertoonde ...

Lees verder

Nieuw pensioencontract biedt snellere verlaging van pensioenen

Nederland kent straks twee verschillende soorten pensioenen. Het huidige pensioen, dat aan strengere eisen moet voldoen. En een pensioen dat streeft naar een uitkomst die is gecompenseerd voor geldontwaarding. Pensioenfondsen moeten straks zelf beslissen of ze over willen stappen naar het nieuwe pen...

Lees verder

Persbericht over verhoging AOW-leeftijd en wijziging Witteveenkader

Het ministerie van SZW meldt dat de AOW-leeftijd op 1 januari 2013 met een maand wordt verhoogd. In de jaren daarna gaat de AOW-leeftijd verder in stapjes omhoog totdat die in 2019 66 jaar is en in 2023 67 jaar. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Daarnaast wijzigt o...

Lees verder

Alternatief afstorting dga pensioen bij echtscheiding

Afstortingsverplichting DGA bij echtscheiding Sinds 2007 is in de jurisprudentie een kentering zichtbaar geweest als het gaat om het recht op afstorting van oudedagsvoorzieningen die in eigen beheer zijn opgebouwd dan wel in eigen beheer worden gehouden. In 2007 oordeelde de Hoge Raad als rechtsreg...

Lees verder

Nieuwe regels ondanks opgebroken pensioendeal

Minister Henk Kamp van Sociale Zaken is nog altijd van plan deze maand te komen met de uitwerking van nieuwe regels voor pensioenen. De boze reactie van de vakbeweging op de beslissing van de Kunduzcoalitie om de AOW-leeftijd eerder te verhogen, lijkt daar vooralsnog niets aan te veranderen. Dat ze...

Lees verder

Begrotingsakkoord: gevolgen voor pensioen

Na het mislukken van het Catshuisoverleg is in twee dagen tijd een begrotingsakkoord door VVD, CDA, D66, Groen Links en ChristenUnie gesloten. Op 26 april 2012 is dit akkoord door de Tweede Kamer aangenomen en al verwerkt in het Stabiliteitsprogramma voor de Europese Commissie. Enkele van deze maatr...

Lees verder

Pensioen & Echtscheiding

Met pensioen & echtscheiding lopen we al net zo ver achter de maatschappelijke feiten aan als met het Pensioen Akkoord. Deze week liep ik weer tegen een paar gevallen van ‘naïviteit’ aan in mijn rol als pensioenadvocaat. Bijna de helft van alle huwelijken houdt geen stand. Er k...

Lees verder

Uitwerking pensioenakkoord moet doorgaan

De Pensioenfederatie roept de Kamer op tot het continueren van de uitwerkingen van het pensioenakkoord. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei eerder dat hij eind mei zou komen met een uitwerking van de hoofdlijnen van het pensioenakkoord. De federatie wil dat de minister deze datum b...

Lees verder

Gepensioneerden Philips eisen geld

Gepensioneerde werknemers willen dat elektronicabedrijf Philips 1,27 miljard euro terugstort in de pensioenkas. Erik Lutjens,  hoogleraar pensioenrecht aan de VU: " Het is dun ijs voor de rechter.” In goeie tijden heeft Philips dat geld uit het pensioenfonds gehaald en dat willen ze nu ...

Lees verder

Zie ook het nieuwsarchief: