Nieuws

Pensioenbetaling bv is onttrekking

Uitspraak gerechtshof Leeuwarden 23 april 2013 De uitvoering van een pensioen voor de directeur grootaandeelhouder (DGA) in eigen beheer is complex. Dit wordt ondermeer veroorzaakt door verschillen in de waardering die de fiscus en boekhoudregels eisen. En dan kunnen er wel eens fouten ontstaan die...

Lees verder

Beperking Witteveenkader kan economie oppepper geven

Onder de zogenoemde omkeerregel mogen in Nederland de pensioenpremies fiscaal worden afgetrokken, terwijl de pensioenuitkeringen belast zijn. De overheid stelt een maximum aan de aftrek van pensioenpremies via het zogenoemde Witteveenkader. In het Regeerakkoord is afgesproken dit maximum te verlagen...

Lees verder

Korting pensioenen wordt deze dagen zichtbaar op rekening van gepensioneerden

De kortingen op de pensioenen worden nu echt voelbaar voor de gepensioneerden. Rond deze tijd storten veel fondsen het lagere pensioen. Pensioenfondsen die moeten korten zijn hun deelnemers al maanden aan het voorbereiden op de verlaging van de pensioenen. Er zijn nieuwsbrieven gestuurd en zelfs ro...

Lees verder

Geen recht op schadevergoeding wegens niet indexeren pensioen

Uitspraak gerechtshof Arnhem 26 maart 2013 Vreemd dat de werknemer een zaak start tegen zijn werkgever over een voorwaardelijke indexatiebepaling. Uit alle juridische stukken blijkt duidelijk dat de indexatie voorwaardelijk is en dat er pas geindexeerd wordt als er middelen voor beschikbaar zijn. D...

Lees verder

Besluit vermindering pensioenaanspraken dga (afstempelen)

Op 18 maart 2013 zijn in onderstaand besluit de definitieve spelregels gepubliceerd wanneer een dga zijn pensioenaanspraken mag afstempelen. Dit eenmalig afstempelen mag alleen op de pensioeningangsdatum. Is de pensioenuitkering al ingegaan op 1 januari 2013 dan mag tot en met 31 december 2015 alsno...

Lees verder

Verjaring bij verdeling van pensioenrechten is niet van toepassing

Uitspraak gerechtshof ’s-Hertogenbosch 19 maart 2013 De verdeling van pensioenrechten is een gemeenschapsgoed dat nog niet is verdeeld. Er is sprake van een overgeslagen goed in de zin van artikel 3:179 lid 2 BW waarvan een andere verdeling kan worden gevorderd. Deze vordering is niet voor ve...

Lees verder

Let op met een afstandsverklaring

Uitspraak Kantonrechter Apeldoorn 9 januari 2013 Een werkgever moest aan de weduwe en wezen van een overleden werknemer partner- en wezenpensioen betalen omdat de afstandsverklaring die de werknemer ter zake van de pensioenregeling had ondertekend niet ook door de partner van de werknemer was onder...

Lees verder

Rechtbank is duidelijk over principe geen premie dus geen aanspraak

Uitspraak rechtbank Leeuwarden 6 maart 2013 Het pensioenfonds gaat uit van geen premie dus geen recht en probeert onder het alsnog uitkeren van de pensioenaanspraak uit te komen. Helaas is de rechter heel duidelijk. Het pensioenfonds moet de pensioenaanspraken over de periode 1972 t/m 1992 uitkeren...

Lees verder

Vijf jaar pensioensector: kortingen en indexatie in perspectief

Door onvoldoende herstel sinds het uitbreken van de crisis moeten 68 pensioenfondsen in april een korting doorvoeren. Er is echter een veel groter aantal fondsen dat niet hoeft te korten en een aantal fondsen heeft zelfs in crisistijden kunnen indexeren. Terugkijkend over de afgelopen vijf jaar is h...

Lees verder

De gemiddelde dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen is in februari met 2%-punt gestegen naar 103%

Dit maakte adviesbureau Aon Hewitt maandag bekend in de maandelijks Pensioenthermometer. Eind januari lag de dekkingsgraad op 101%. Wettelijk Pensioenfondsen kunnen aan hun verplichtingen voldoen met een dekkingsgraad boven de 100%, maar wettelijk dienen ze te voldoen aan een dekkingsgraad van 105...

Lees verder

Stamrechtproject Belastingdienst belastingjaar 2013

De belastingdienst heeft tijdens een pilot in Noord-Brabant geconstateerd dat het fiscaal slecht is gesteld met stamrecht-bv’s. Er is van alles mis volgens de belastingdienst: Er zijn leningen verstrekt aan de DGA die niet kunnen worden terugbetaald. Stamrechtovereenkomsten worden niet nag...

Lees verder

De pensioenregeling van de dga

Dit jaar is een goed moment om eens kritisch te kijken naar de pensioenregeling van de dga. In elk geval moet vanaf 1 januari 2014 de pensioenleeftijd van 65 jaar naar 67 jaar. Hierdoor wordt het jaarlijkse opbouwpercentage verlaagd. Wat speelt er nog meer:  Het opbouwsysteem: de meeste rege...

Lees verder

Overzicht pensioenfondsen die verlagen

In totaal moeten 68 pensioenfondsen dit jaar een verlaging doorvoeren, waardoor enkele miljoenen werknemers en gepensioneerden worden geraakt. De verlagingen variëren tussen 0,5 en 7 procent en komen voor de deelnemers van deze fondsen gemiddeld uit op 1,9 procent, zo heeft toezichthouder DNB e...

Lees verder

Pensioenregeling met pensioenleeftijd 65 jaar en maximaal opbouwpercentage

Vraag Op 1 januari 2013 is de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) in werking getreden. Met het invoeren van deze wet wordt de minimale voor de pensioenopbouw te hanteren pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2014 verhoogd van 65 naar 67 jaar. Ook worden de maximale pensioenopbouwper...

Lees verder

Werkgever moet nabestaandenpensioen van overleden werknemer betalen

Uitspraak Een werkgever moest aan de weduwe en wezen van een overleden werknemer partner- en wezenpensioen betalen omdat de afstandsverklaring die de werknemer ter zake van de pensioenregeling had ondertekend niet ook door de partner van de werknemer was ondertekend en omdat hij de werknemer niet v...

Lees verder

Ondanks CAO bepaling blijft premievrij pensioen o.b.v. van arbeidsovereenkomst premievrij

In deze zaak staat de vraag centraal of de in de arbeidsovereenkomst gemaakte afspraak over een premievrij pensioen is gewijzigd als gevolg van de inwerkingtreding van de wet VPL. De werkgever stelt dat, als gevolg van deze wetswijziging, zij verplicht was om de helft van het totaal te betalen premi...

Lees verder

Uitspraak rechtbank verplichtstelling StiPP van toepassing

Uitspraak rechtbank Rotterdam 25 januari 2013 Werkgever probeert onder de verplichtstelling uit te komen o.a. op basis van sector waarin hij werkzaam is en het feit dat hij al een (betere) pensioenregeling heeft gesloten. Bij nader onderzoek blijkt dat de werkgever werknemers detacheert in de banks...

Lees verder

Drie grote pensioenfondsen gaan dit jaar korten

Het ABP, PME en PMT hebben vandaag hun percentages bekend gemaakt: - ABP kort 0,5%, lees meer: http://bit.ly/11cvQx0. - PME kort 5,1%, lees meer: http://bit.ly/e12HTD. - PMT kort 6,3%, lees meer: http://bit.ly/XqEKAk. Het betreft niet alleen de gepensioneerden maar ook alle werknemers die nog pe...

Lees verder

Een overzicht van pensioenfondsen die gaan korten

Deze fondsen hebben al bekend gemaakt dat ze gaan korten: Architecten (44.537 deelnemers, 2,8 procent in 2013). Afbouw en Onderhoud (500 deelnemers, 7,0 procent in 2013). Arcadis (7599 deelnemers, percentage nog niet bekend). AZL (920 deelnemers, 1,5% in 2013). Bakkersbedrijf (172.707 deelnem...

Lees verder

Kostenbesparing door uittreding pensioenfonds op basis van onvoldoende rendement

Indien een pensioenfonds minder rendement heeft gemaakt dan de opgegeven benchmark ontstaat er een negatieve performancetoets.  Hierdoor komt de vrijstelling te vervallen (Wet BPF 2000 artikel 5) . Op dit moment speelt dit bij de volgende pensioenfondsen: Baksteenindustrie. Beroepsvervoer o...

Lees verder

Aanpassen pensioenwet naar 1 pensioenleeftijd

De staatssecretaris schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat zij de mogelijkheden en risico’s heeft onderzocht “van een dusdanige aanpassing van de Pensioenwet dat mogelijk wordt dat pensioenuitvoerders voor zowel bestaande als nieuwe aanspraken – onder actuarieel neutrale her...

Lees verder

Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen ultimo 2012 op 102%

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen was per eind december 2012 gelijk aan 102%. Dit betekent een daling van één procentpunt ten opzichte van de maand daarvoor, toen deze nog op 103% lag. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, wereldwijd marktl...

Lees verder

Zie ook het nieuwsarchief: